Skip to main content
 • RODO
 • Ochrona danych osobowych

  Ochrona danych osobowych

   

  Tu znajdą Państwo informacje Informacje, w jaki sposób chronimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe

   

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
  danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: Rozporządzenie)
  Bank Spółdzielczy w Jaworze informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych:

   

  ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Jaworze z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 2, 59-400 Jawor, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000111618, NIP 6950002761, REGON 000509904, telefon: 78 870 28 34, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., zwany dalej „Bankiem”.

  Oznacza to, że Bank odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.


  DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA DANYCH OSOBOWYCH

  Wojciech Iwanow, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres do korespondencji:
  Inspektor Ochrony Danych
  Bank Spółdzielczy w Jaworze, ul. Wrocławska 2
  59-400 Jawor

  Klauzule informacyjne – Dotyczące kontrahentów Banku

  Link - Klauzaula informacyjna dla kontrahenta

  Klauzule informacyjne – Dotyczące klientów i innych osób, których dane przetwarza w związku z czynnościami bankowymi:

  Klauzula informacyjna dla Posiadacza rachunku lub Kredytobiorcy

  Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych na profilu Facebook

  Klauzula Informacyjna dotycząca monitoringu obiektu

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla poręczyciela

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla spadkobiorców

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla współmałżonka

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla reprezentanta, pełnomocnika

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla reprezentanta spółki, spółdzielni, JST i ich jednostek

  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla użytkownika karty

  Klauzula Biura Informacji Kredytowej 

  Zasady realizacji praw wynikających z RODO

  Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta i innych osób, których dane dotyczą,
  w zakresie danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Jaworze

  Każda osoba fizyczna, której dane przetwarza Bank Spółdzielczy w Jaworze jest uprawniona do złożenia
  wniosku w zakresie obsługi praw wynikających z Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
  (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
  przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) (dalej
  RODO), a Bank zobowiązany jest do jego rozpatrzenia według poniższych zasad:

  Wniosek może być zgłoszony do Banku w każdej chwili.

  Bank rozpatruje wniosek złożony przez daną osobę lub osobę działającą w jego imieniu:

  1. niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu miesiąca, licząc od dnia otrzymania żądania,
  2. w przypadku, gdy żądanie lub liczba żądań ma skomplikowany charakter, termin udzielenia
   odpowiedzi może zostać wydłużony o kolejne dwa miesiące; w terminie miesiąca od otrzymania
   żądania Bank poinformuje osobę, która złożyła wniosek listownie o przedłużeniu terminu, z
   podaniem przyczyn opóźnienia,
  3. w przypadku niepodjęcia działań w związku z żądaniem, Bank niezwłocznie – najpóźniej w ciągu
   miesiąca od otrzymania żądania, poinformuje klienta o powodach nieodjęcia działań oraz
   możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony
   prawnej przed sądem.
  4. W przypadku wniosków dotyczących przetwarzania danych monitoringu wizyjnego Bank może nie
   być w stanie zidentyfikować Pani/Pana osoby, na podstawie danych zawartych we wniosku. W
   takim przypadkach na podstawie art. 11 RODO nie będzie w stanie realizować prawidłowo
   Pani/Pan praw, o ile Pani/Pan nie dostarczy dodatkowych informacji pozwalających na Bankowi na
   prawidłową identyfikację na nagraniu monitoringu.
  5. Wniosek może być złożony z wykorzystaniem formularza opracowanego przez Bank. Formularz
   wniosku dostępny jest na stronie internetowej Banku, w dedykowanej zakładce RODO (bsjawor.
   pl/rodo) lub w Placówkach sprzedażowych Banku, a także w Centrali Banku w Sekretariacie.
   Wniosek powinien zawierać dane adresowe oraz rodzaj i szczegóły żądania.
  6. Wniosek może być złożony w każdym Oddziale Banku lub Centrali Banku w Sekretariacie lub
   przesłany drogą pocztową lub poprzez pocztę elektroniczną.
  7. Bank może przed rozpatrzeniem wniosku zwrócić się do osoby składającej wniosek o podanie
   dodatkowych informacji umożliwiających Bankowi ustalenie tożsamości wnioskodawcy.
  8. Bieg terminu rozpatrywania wniosku rozpoczyna się od dnia otrzymania przez Bank wniosku.
  9. Osoby będące klientami Banku są uprawnione do złożenia reklamacji w przypadku niedotrzymania
   terminu udzielenia odpowiedzi przez Bank. Informacja o trybie zgłaszania reklamacji dostępna jest
   na stronie internetowej Banku
  10. Bank udziela odpowiedzi na wniosek na piśmie, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub drogą elektroniczną na żądanie osoby wnioskującej.
  11. Bank nie pobiera żadnych opłat i prowizji za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku
  12. W przypadku, gdy klient składa wniosek w charakterze ubezpieczonego / ubezpieczającego / uprawnionego / uposażonego w umowie ubezpieczenia zawartej za pośrednictwem Banku z zakładem ubezpieczeń z nim współpracującym (dotyczy realizacji praw klienta, którego dane zostały powierzone do przetwarzania Bankowi przez zakład ubezpieczeń będący ich administratorem), Bank informuje zakład ubezpieczeń o złożonym żądaniu realizacji praw klienta w zakresie danych osobowych, przekazując zakładowi ubezpieczeń wniosek. Odpowiedź na wniosek klienta jest w tym przypadku udzielana bezpośrednio przez zakład ubezpieczeń lub przez Bank w terminie i w sposób uprzednio uzgodniony z zakładem ubezpieczeń.
  13. Właściwym dla Banku organem nadzoru w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  14. W przypadku pytań dotyczących wniosku prosimy o kontakt Bankiem z pracownikiem Oddziału lub z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


   Zasady rozpatrywania wniosków dotyczących obsługi praw klienta i innych osób, których dane dotyczą, w zakresie danych osobowych w Banku Spółdzielczym w Jaworze.

   Wniosek dot. realizacji praw osoby, której dane są przetwarzane w Banku


  Cookies
  Znajdziesz nas też tutaj