Skip to main content
 • Informacja dla akcjonariuszy

Deklaracje członkowskie

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA TO CO DZIEJE SIĘ W BANKU? NIE ZWLEKAJ ZOSTAŃ NASZYM CZŁONKIEM

Członkostwo w Naszym Banku ma charakter ogólnodostępny i dobrowolny. Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 30,00zł (słownie złotych: trzydzieści złotych) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 300,00zł (słownie złotych: trzysta złotych).

Członkowie mają prawo:

 1. brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 2. wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 3. otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokółami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi,
 4. uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 5. przeglądać rejestr członków,
 6. oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia za wypowiedzeniem,
 2. wykreślenia z rejestru członków,
 3. wykluczenia,
 4. śmierci członka lub ustania osoby prawnej będącej członkiem.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji.

Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub papierowej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych Banku Spółdzielczego i opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Deklaracja może być również złożona pod rygorem nieważności w formie dokumentowej.


Deklaracje do pobrania:

Deklaracja osoba fizyczna
Deklaracja osoba prawna

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj