Rodzina 500+

 • O Programie Rodzina 500+

  1 lipca 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, która wprowadza zmiany w programie Rodzina 500+. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

  Od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do rządowego programu „Rodzina 500+” zmieniły się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego.

  Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych w miejsce dotychczasowych realizatorów programu.

  Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

  Od 1 stycznia 2022 r. ZUS  przyjmuje nowe wnioski, rozpatruje je i wypłaca na bieżąco przyznane przez siebie świadczenie wychowawcze  na nowo narodzone dzieci lub na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli wcześniej taki wniosek nie został złożony.

  Od 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął również przyjmowanie wniosków o ustalanie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy od 1 czerwca 2022 do 31 maja 2023 r.

  Wypłata 500+ na nowych zasadach

  Od 1 stycznia 2022 r. ZUS przejął realizację programu w zakresie nowych wniosków o świadczenie wychowawcze, tj. złożonych od 1 stycznia 2022 r. np. na nowonarodzone dzieci  lub na dzieci urodzone przed 2022 r., jeśli rodzice  wcześniej nie złożyli wniosku w gminie. Ponadto od 1 lutego 2022 r. ZUS rozpoczął  przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy, tj. okres trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

  Natomiast sprawy dotyczące prawa do świadczenia wychowawczego za okresy sprzed 1 stycznia 2022 r. z wniosków złożonych do 31 grudnia 2021 r., do ich zakończenia, tj. do 31 maja 2022 r. realizowały dotychczasowe organy (w sprawach świadczenia wychowawczego – wypłaty kontynuowały gminy, w sprawach dodatków wychowawczych przysługujących na dzieci w pieczy zastępczej – powiaty, natomiast w sprawach wymagających rozstrzygnięć związanych z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego – wojewodowie).

  Od 1 czerwca 2022 r. ZUS w całości realizuje program "Rodzina 500 plus", czyli przyznaje i wypłaca świadczenie wychowawcze - obecnie na  okres świadczeniowy 2022/2023 trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

  Ważne dokumenty

  Od 1 lutego 2022 r.  ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy 2022/2023, tj. okres który będzie trwał od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.

  Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. - wniosek należy złożyć do ZUS wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:

  • Platformę PUE ZUS;
  • portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl;
  • bankowość elektroniczną.

  Wnioski można składać również przez internet za pośrednictwem bankowości elektronicznej Banku Spółdzielczego w Jaworze.

  Tak przedstawiają się poszczególne, terminy składania i rozpatrywania wniosków na nowy okres 2022/2023 oraz wypłat świadczenia wychowawczego w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

  Jeśli osoba złoży prawidłowo wypełniony wniosek z wymaganymi dokumentami na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. w terminie :

  • od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2022 r.,
  • od 1 do 31 maja 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2022 r.,
  • od 1 do 30 czerwca 2022 r. -  ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2022 r.,
  • od 1 do 31 lipca 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2022 r.,
  • od 1 do 31 sierpnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie , z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2022 r.

  Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2022 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

  Złożenie wniosku do końca czerwca 2022 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2022 r.

  Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2022 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

  Powyższe terminy rozpatrywania wniosków i wypłaty świadczenia wychowawczego są terminami maksymalnymi. ZUS uwzględniając liczbę wniosków oraz możliwości organizacyjne może rozpatrywać wnioski i wypłacać świadczenia w terminach krótszych niż we wskazanych wyżej maksymalnych terminach ustawowych.

 • Obsługa wniosku

   Czas trwania sesji online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze ze względów bezpieczeństwa jest ograniczony. Jeżeli przerwiesz wypełnianie wniosku na czas dłuższy niż 10 minut, nastąpi wylogowanie z serwisu internetowego Banku,
  a zamiany wprowadzone we wniosku nie zostaną zapisane.

  • Podczas wypełniania wniosku możesz zmienić numer rachunku do wypłaty świadczenia wychowawczego przez Organ prowadzący. Zmiana ta będzie możliwa po potwierdzeniu kodem autoryzacji.

  Poprawnie wypełniony wniosek online w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze będzie podpisany Twoim imieniem, nazwiskiem oraz numerem PESEL.

  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane z systemu Emp@tia na adres e-mail podany we wniosku – zwróć uwagę na jego poprawność.
  • W potwierdzeniu złożenia wniosku zawarte są wszystkie informacje potrzebne do wyjaśnienia ewentualnych pytań lub wątpliwości związanych z obsługą wniosku przez system informatyczny Emp@tia lub wskazany przez Ciebie Organ prowadzący w gminie postępowanie w sprawie świadczenia.

  Po dostarczeniu wszystkich danych do systemu informatycznego Emp@tia Bank bezpowrotnie usuwa wszystkie podane we wniosku informacje. Rola Banku Spółdzielczego w Jaworze w tym procesie polega  na udostępnieniu i wysłaniu wniosku poprzez serwis internetowy Banku  do Organu prowadzącego w gminie.

  • Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku oraz załączników i nie posiada informacji dotyczących wniosku obsługiwanego przez wybrany Organ gminy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego Rodzina 500+.
  • Empa@tia to system informatyczny dla służb zabezpieczenia społecznego: na wskazany we wniosku adres e-mail otrzymujesz od systemu Empati@ Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) Twojego wniosku
  • Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) jest dla Ciebie potwierdzeniem, że złożony wniosek został prawidłowo przekazany do obsługi przez wybrany Organ prowadzący w gminie.
  • Adres e-mail, z którego zostanie przesłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) to: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

  Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) zostanie wysłane na podany adres e-mail w ciągu 24 godzin od wypełnienia i wysłania wniosku w serwisie internetowym Banku.

  Jeżeli w potwierdzeniu wysłania wniosku udostępnionym przez Bank w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze wniosek ma status „Dostarczony”, ale na wskazany we wniosku adres e-mail nie zostało wysłane UPO, skontaktuj się ze wskazanym we wniosku Organem prowadzącym w gminie.

  Organ prowadzący: po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, tj. po przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej, będzie co miesiąc wypłacać świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500+

  • Jeżeli na wskazany we wniosku adres e-mail zostało wysłane Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO) i chcesz sprawdzić dalszy status swojego wniosku, skontaktuj się bezpośrednio  z wybranym Organem prowadzącym postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.
  • Po przekazaniu wypełnionego Wniosku Rodzina 500+ do Organu prowadzącego, ewentualne dodatkowe działania związane z obsługą wniosku będą załatwiane przez ten Organ w sposób tradycyjny, czyli w formie pisemnej.
 • Wypełnianie wniosku

  WYPEŁNIANIE WNIOSKU W SERWISIE INTERNETOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JAWORZE– INFORMACJE DODATKOWE

  W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosku, zapoznaj się z informacjami oraz zawatymi intrukcjami na stronie Zakładu Ubezpieczeń społecznych z  Informacje dotyczące statusu prezentowanego w potwierdzeniu wysłania wniosku:

  - „Przetwarzany” - trwa przesyłanie wniosku do systemu Emp@tia.

  - „Dostarczony” – wniosek został przesłany do systemu Emp@tia.

  - „Błąd dostarczenia” – wniosek nie został dostarczony do systemu Emp@tia. Wyślij wniosek jeszcze raz.

  • Informacje dotyczące załączników:
   • Maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
   • Maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
   • Maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5 MB.
   • Nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji
    oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.
   • Formaty załączników: PNG, JPG lub PDF.
 • Bezpieczeństwo i reklamacje

  Składając Wniosek Rodzina 500+, przestrzegaj zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej.

  Ważne informacje:

  Wniosek Rodzina 500+ dostępny jest bezpłatnie po zalogowaniu do  serwisu internetowego Banku Spółdzielczego w Jaworze.

  • Nie trzeba instalować na komputerze/telefonie żadnych aplikacji ani oprogramowania, aby wypełnić wniosek Rodzina 500+.
  • Przy zalogowaniu do systemu bankowości elektronicznej eBankNet, w celu przejścia do wniosku Rodzina 500+ lub w celu załadowania załączników nie będzie wymagane podanie kodu z narzędzia autoryzacyjnego. System poprosi o podanie kodu SMS z karty zdrapki lub tokena jedynie wtedy, gdy zaznaczysz na wniosku, aby świadczenia na dzieci były przekazywane na rachunek inny niż na konto w Banku. Prośba o podanie kodu zostanie wyświetlona na zakończenie składania wniosku.
  • Jako potwierdzenie wysłania wniosku Rodzina 500+ otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.UPO będzie przesyłane
   po wpłynięciu wniosku do systemu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o nazwie Emp@tia.

  Bank będzie Cię informował o możliwości złożenia wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem elektronicznych kanałów, np. w formie mailingu lub wiadomości w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze.

  Pamiętaj jednak, że korespondencja będzie przesyłana ze znanych Ci adresów mailowych banku. Zawsze sprawdzaj, kto jest nadawcą wiadomości. Jeśli otrzymasz podejrzaną korespondencję lub mailing w sprawie udostępnienia wniosku Rodzina 500+ od innego nadawcy lub ktoś poprosi Cię o podanie danych do logowania i haseł jednorazowych w tej sprawie, poinformuj o tym niezwłocznie Bank Spółdzielczy w Jaworze.

  Przypominamy, że w związku z wnioskiem Rodzina 500+ bank nie prosi o podawanie jakichkolwiek danych drogą e-mailową lub SMS-ową. Prosimy o zachowanie ostrożności  i ograniczonego zaufania w stosunku do e-maili lub SMS-ów, w których znajduje się prośba o podanie poufnych danych lub skorzystanie z linków, kierujących na strony internetowe banków.

  Zgłaszanie reklamacji: reklamacje dotyczące Wniosku Rodzina 500+, w zależności od ich przedmiotu powinny być składane:

  • w Banku – jeżeli dotyczą dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej internetowym Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania;
  • do Organu prowadzącego w gminie – jeżeli dotyczą obsługi złożonego wniosku po jego wysłaniu do Organu prowadzącego w gminie oraz wypłaty świadczenia wychowawczego.

  Rozpatrywanie reklamacji przez Bank: Bank Spółdzielczy w Jaworze przyjmuje i rozpatruje reklamacje zgodnie  z przyjętymi w Banku zasadami.

 • Najczęściej zadawane pytania

  1. Czy Bank umożliwia złożenie wniosku Rodzina 500+?
   Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są dla osób, które są klientami Banku Spółdzielczego w Jaworze i mają dostęp do systemu bankowości elektronicznej eBank Net.
  2. Jak złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku Spółdzielczego w Jaworze?
   Zanim zaczniesz wypełniać wniosek:
   1. Przygotuj dane osobowe swoje i  członków Twojej rodziny, w tym dzieci (m.in. imię, nazwisko, PESEL, stan cywilny). Te dane, którymi dysponuje Bank, zostaną pobrane z systemu Banku automatycznie.
   2. Zaloguj się do serwisu internetowego Banku.
   3. Wejdź kolejno do zakładki „Wnioski" > „Twoje wnioski” i menu po lewej stronie kliknij .Wnioski eximee
   4. Wybierz rachunek na który ma wpłynąć świadczenie 500+. W oknie pojawią się dane wnioskodawcy. Sprawdź czy wszystkie dane są aktualne, jeśli tak kliknij dalej.
   5. Podsumowanie wniosku Wnioski eximee. Na tym etapie zaakceptuj autoryzację w aplikacji mobilej. Spowoduje to przekierowanie na stronę, na której następie wybierz wniosek 500 +
   6. Zatwierdź i zakończ wniosek. Jeśli wskazałeś inny numer rachunku do wypłaty świadczenia niż konto w Banku, wymagane będzie podanie hasła jednorazowego używanego do zatwierdzania operacji w Banku.
   7. Pobierz i zapisz w bezpiecznej lokalizacji potwierdzenie złożenia wniosku oraz kopię wypełnionego wniosku Rodzina 500+. To jedyny moment, kiedy będzie możliwe pobranie kopii wniosku złożonego za pośrednictwem Banku.
   8. Po przekazaniu przez Bank wniosku do właściwego organu prowadzącego w gminie, na adres e-mail podany we wniosku otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO). Wiadomość e-mail z UPO/UPP o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
   9. Jak tylko otrzymasz UPO/UPP na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, wszelkie pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący w gminie (np. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej). W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.
  3. Czy muszę być klientem Banku Spółdzielczego w Jaworze,aby złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem tego Banku?
   Elektroniczne wnioski Rodzina 500+ dostępne są w Banku jedynie dla osób, które są klientami Banku i mają dostęp do serwisu internetowego Banku.
  4. Jestem klientem Banku Spółdzielczego w Jaworze i mam dostęp do serwisu internetowego Banku. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku Rodzina 500+?
   Jeśli otworzyłeś konto w Banku, potwierdzając swoje dane przelewem aktywacyjnym z innego banku i nie potwierdziłeś swoich danych osobowych w oddziale Banku, nie możesz złożyć wniosku Rodzina 500+ przez serwis internetowy Banku Spółdzielczego w Jaworze. Jeśli potwierdzisz swoją tożsamość w dowolnym oddziale Banku, będziesz mógł złożyć wniosek Rodzina 500+ za pośrednictwem serwisu internetowego Banku. Jeśli powyższy opis nie dotyczy Twojej sytuacji, prosimy o kontakt z Bankiem w celu wyjaśnienia sytuacji.
  5. Jakie konto podać we wniosku Rodzina 500+ do wypłaty świadczeń?
   Możesz wskazać dowolne konto bankowe, na które chcesz otrzymywać świadczenia na swoje dzieci. Jeśli składasz wniosek w serwisie internetowym Banku możesz wskazać konto w Banku Spółdzielczym w Jaworze lub w dowolnym innym banku.
  6. Czy mogę podać we wniosku Rodzina 500+ konto dziecka do wypłaty świadczeń?
   Wnioskujący może wskazać dowolne konto, na które będą przekazywane środki, przy czym we wniosku Rodzina 500+ można wskazać tylko jeden numer konta do otrzymywania świadczeń na wszystkie dzieci. Należy pamiętać, że dziecko do 13. roku życia nie może dokonywać czynności prawnych związanych z posiadaniem konta. Zatem nawet jeśli posiada ono Konto dla dzieci od 0 do 13 roku życia i rodzic chce na nie przekazywać świadczenia z programu Rodzina 500+, to on dysponuje rachunkiem dziecka.
  7. Kto składa wniosek Rodzina 500+? Czy wniosek składa jeden rodzic, czy oboje?
   Wniosek składa jeden z rodziców. Nie jest ważny stan cywilny rodziców, wsparcie dostaną wszystkie rodziny - takie, w których rodzice żyją w związku małżeńskim albo związku nieformalnym oraz te, w których jeden z rodziców samotnie wychowuje dzieci jeśli spełnią warunki ustawowe. Jeśli rodzice są po rozwodzie - wniosek składa ten rodzic, z którym dziecko zamieszkuje. Jeśli dziecko zamieszkuje z obydwojgiem rodziców, wniosek składa rodzic, który faktycznie opiekuje się dzieckiem. Jeśli rodzice rozwiedzeni, w separacji lub żyjący w rozłączeniu dzielą się opieką nad dzieckiem zgodnie np. z planem wychowawczym (na podstawie orzeczenia sądu ustanawiającego tzw. opiekę naprzemienną) - oboje mogą złożyć wniosek na dziecko nad którym sprawują opiekę naprzemienną i dostaną wsparcie na to dziecko ale w wysokości  połowy nominalnej miesięcznej wysokości świadczenia, tj. co do zasady 250 zł miesięcznie - więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
  8. Nie mogę dodać załączników do wniosku Rodzina 500+. Co robić?
   Do wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ można dodać załączniki o określonych parametrach:
   format załączników to JPG, PNG lub PDF
  • maksymalna liczba załączników: 7 sztuk.
  • maksymalna wielkość pojedynczego załącznika: 500 KB.
  • maksymalna łączna wielkość wszystkich załączników: 3,5MB.
  • nazwy załączników nie mogą zawierać znaków polskich, specjalnych i spacji oraz muszą być unikalne w ramach jednego wniosku.

  Jeśli występują inne problemy przy dodawaniu załączników do wniosku Rodzina 500+ niż wymienione powyżej, prosimy o kontakt z Bankiem.

  1. Skąd będę wiedzieć, że dostałem UPO/UPP z wiarygodnego źródła?
   Wiadomość e-mail z UPO o tytule „UPO/UPP wniosek SW-1 nr ” otrzymasz z adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  2. Kto decyduje o przyznaniu mi świadczenia w ramach programu Rodzina 500+? Jaka jest rola Banku w tym procesie?.
   Rola Banku ogranicza się do weryfikacji tożsamości wnioskującego i umożliwienia swoim klientom złożenia wniosku Rodzina 500+ w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze.
   Bank Spółdzielczego w Jaworze nie dokonuje sprawdzenia poprawności wypełnienia wniosku pod względem formalnym i merytorycznym i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez wybrany organ prowadzący. Wniosek oraz załączniki Bank usuwa trwale po wysłaniu ich do systemu Emp@tia, za pośrednictwem którego złożone wnioski trafiają do rozpatrzenia przez
  3. Czy do przyznania świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ brane są pod uwagę moje dane, którymi dysponuje Bank Spółdzielczego w Jaworze?
   Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając Twoje dane osobowe, którymi dysponuje, takie jak imię, nazwisko, PESEL oraz numer konta w Banku, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+. Bank nie przekazuje w ramach wniosku Rodzina 500+ żadnych informacji o produktach i usługach, jakie wnioskujący ma w Banku.
  4. Czy Bank przekazuje do organu przyznającego świadczenia w ramach programu Rodzina 500+ moje dane?
   Bank pomaga Ci w wypełnianiu wniosku Rodzina 500+ podstawiając znane mu Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, PESEL, numer konta w Banku. Bank przekazuje je w formularzu do organu przyznającego świadczenia po zatwierdzeniu przez Ciebie wysłania wniosku. Bank przesyła również numer Twojego konta, o ile wskażesz go jako rachunek, na który będą przekazywane świadczenia z programu Rodzina 500+.
  5. Na jakiej podstawie Bank umożliwia składanie wniosków o świadczenia w ramach programu Rodzina 500+?
   Bank zawarł z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej porozumienie dotyczące składania wniosków w programie Rodzina 500+ w serwisach bankowości internetowej – możliwość składania wniosków poprzez serwisy bankowości internetowej banków krajowych  przewidują przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195 ze zm.).
  6. Czym się różni potwierdzenie złożenia wniosku, które mogę pobrać z serwisu internetowego Banku  Spółdzielczego w Jaworze od Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO)/ Urzędowego Poświadczenia Przedłożenia (UPP)?
   Potwierdzenie złożenia wniosku jest wystawiane przez Bank w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze po wypełnieniu wniosku Rodzina 500+ i jest dostępne  w zakładce z wnioskami wypełnionymi. Potwierdza ono, że Bank przesłał wniosek do systemu Emp@tia prowadzonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który przekazuje go do organu prowadzącego. Potwierdzenie złożenia wniosku może mieć kilka statusów:
  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.

  Informację tę przekazuje wnioskującemu dodatkowo pracownik Banku.
  Statusy potwierdzenia złożenia wniosku mogą się zmieniać raz na dobę.
  Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP) będące Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru (UPO) wniosku Rodzina 500+ otrzymasz na adres e-mail podany we wniosku w momencie, gdy wniosek zostanie zarejestrowany w systemie Emp@tia.
  Otrzymanie potwierdzenia złożenia wniosku z Banku Spółdzielczego w Jaworze oraz UPO nie gwarantuje, że otrzymasz świadczenia pieniężne w ramach programu Rodzina 500+, a jedynie, że wniosek został przyjęty do rozpatrzenia przez wybrany przez Ciebie organ prowadzący gminie. Każdy wniosek Rodzina 500+ jest analizowany przez organ prowadzący  indywidualnie pod kątem tego, czy spełnione są warunki ustawowe do przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+, a organ prowadzącym w gminie może, kontaktując się z wnioskodawcą pisemnie, wymagać dostarczenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów.

  UWAGA! Przyznanie lub odmowa przyznania świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+ na podstawie złożonego wniosku, odbywa się w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez organ prowadzący. Od takiej decyzji wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie i trybie wskazanym w pouczeniu otrzymanej decyzji.

  1. Jakie dane zawiera potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+?
   STATUS WNIOSKU – status pobrany z systemu Emp@tia
   IDENTYFIKATOR WNIOSKU – zawiera unikalny numer wniosku
   DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU – data złożenia wniosku w systemie Banku
   IMIĘ – dane osoby wnioskującej
   NAZWISKO – dane osoby wnioskującej
   PESEL – dane osoby wnioskującej
   NAZWA NADAWCY WNIOSKU – zawiera informacje o instytucji: Bank
   NAZWA/KOD ORGANU PROWADZĄCEGO – nazwa/kod organu prowadzącego w gminie
   KOD DOKUMENTU – techniczny kod dokumentu nadawany przez system komputerowy
   WERSJA DOKUMENTU – techniczny kod dokumentu nadawany przez system komputerowy
  2. Kiedy i skąd mogę pobrać potwierdzenie złożenia wniosku Rodzina 500+ wystawiane prze Bank?
   Potwierdzenie złożenia wniosku „Rodzina 500+” możesz pobrać od razu po złożeniu wniosku w serwisie internetowym Banku  Spółdzielczego w Jaworze. Status potwierdzenia może się zmieniać i będzie aktualizowany raz na dobę w serwisie internetowym w zakładce „Złożone wnioski”. W momencie przekazania wniosku z Banku do systemu Emp@tia, odpowiedzi na wszelkie pytania i obsługę wniosku o świadczenie wychowawcze w ramach programu Rodzina 500+ przejmują organy prowadzące w gminie, którym podlega wnioskujący o świadczenie.
  3. Jakie statusy może mieć wniosek Rodzina 500+ na potwierdzeniu złożenia wniosku Rodzina 500+?
   Na potwierdzeniu złożenia wniosku wniosek Rodzina 500+ składany w serwisie internetowym Banku może mieć następujące statusy:
  • przetwarzany - oznacza to, że Bank jest w trakcie przekazywania wniosku do systemu Emp@tia.
  • dostarczony - oznacza to, że wniosek został przekazany do systemu Emp@tia i dalsza obsługa wniosku leży w gestii organu prowadzącego w gminie, który został wskazany we wniosku przez wnioskującego.
  • błąd dostarczenia - oznacza to, że wniosek nie został przekazany do systemu Emp@tia i należy ponownie wypełnić wniosek.
  1. Dlaczego Bank nie chce mnie informować o statusie wniosku Rodzina 500+?
   Bank umożliwia jedynie złożenie wniosku Rodzina 500+ i wysłanie go z serwisu internetowego Banku do organu prowadzącego poprzez system Emp@tia prowadzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
   Ze względu na to, że Bank po przesłaniu wniosku Rodzina 500+ do systemu Emp@tia, nie może przechowywać danych z wniosku oraz nie otrzymuje żadnych danych od właściwego organu, nie ma tym samym możliwości informowania o statusie wniosku po przesłaniu go, za pośrednictwem systemu Emp@tia, do wybranego przez Ciebie organu prowadzącego. W razie pytań o wniosek Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z ZUS.
  2. Czy Bank przyjmuje reklamacje dotyczące wniosków o świadczenie „Rodzina 500+”?
   Bank odpowiada za możliwość udostępnienia klientom w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze wypełnienia wniosku Rodzina 500+ oraz za poprawne przekazanie go do systemu Emp@tia. Jako dowód przekazania wniosku do systemu Emp@tia Bank wystawia w serwisie internetowym potwierdzenie złożenia wniosku. Zatem Bank może odpowiadać na reklamacje związane wyłącznie z przekazaniem wniosku do systemu Emp@tia. Zgłaszanie reklamacji w Banku może dotyczyć jedynie dostępu i funkcjonowania systemu bankowości elektronicznej Banku, etapu rejestracji wniosku w systemie internetowym Banku oraz jego wysłania. Jak tylko otrzymasz Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia (UPP)/Urzędowe Poświadczenie Odbioru wniosku (UPO) na adres e-mail, który wskazałeś we wniosku Rodzina 500+, odpowiedzi na pytania i obsługę wniosku Rodzina 500+ przejmuje organ prowadzący. W razie reklamacji złożonej w związku z wnioskiem Rodzina 500+ prosimy o kontakt bezpośrednio z danym organem prowadzącym, który obejmuje Twoje miejsce zamieszkania.
  3. Jak zorientuję się, że źle wypełniłem wniosek Rodzina 500+?
   Bank odpowiedzialny jest za potwierdzenie Twojej tożsamości we wniosku Rodzina 500+, ale nie weryfikuje merytorycznie danych, jakie wprowadziłeś we wniosku oraz załączników, które do niego dołączyłeś. Potwierdzenie złożenia wniosku, jakie wyświetla się w serwisie internetowym Banku Spółdzielczego w Jaworze oraz UPO/UPP, które otrzymujesz na adres mailowy, potwierdzają formalne wysłanie wniosku Rodzina 500+, ale nie jego poprawność. Jeśli wypełniłeś błędnie wniosek Rodzina 500+ otrzymasz listowną prośbę od organu właściwego o korektę wniosku/uzupełnienie informacji/dokumentów.
  4. W jakim czasie należy złożyć wniosek o świadczenie na nowo narodzone dziecko?
   Rodzice mają 3 miesiące od urodzenia się dziecka na złożenie wniosku do ZUS o świadczenie 500 +, aby otrzymać świadczenie wychowawcze z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Co istotne, w przypadku dzieci urodzonych do dnia 31 maja 2022 r., rodzice powinni pamiętać aby złożyć dwa wnioski o świadczenie wychowawcze- zarówno na obecnie trwający okres świadczeniowy 2021/2022 , który zakończy się 31 maja 2022 r. oraz na kolejny nowy okres 2022/2023, który rozpocznie się 1 czerwca 2022 r.
  5. Moje dziecko przestało się kwalifikować do wypłaty świadczeń z programu Rodzina 500+. Jak złożyć korektę/aktualizację wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku?
   Nie ma możliwości korekty/aktualizacji wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Jeśli sytuacja w Twojej rodzinie uległa zmianie, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym. Pamiętaj również, że przepisy prawa przewidują konsekwencje prawne za nienależnie pobrane świadczenia.
  6. Z kim mogę się skontaktować w sprawie programu Rodzina 500+?
   Kontaktuj się przede wszystkim z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych – to jest organ, który będzie rozpatrywał Twój wniosek, wydawał decyzję administracyjną w Twojej sprawie i wypłacał świadczenie w przypadku decyzji pozytywnej.
  7. Mam błąd we wniosku Rodzina 500 plus. Czy bank może go wycofać i nie wysyłać do analizy organu prowadzącego w gminie?
   Nie ma możliwości korekty/aktualizacji już złożonego wniosku Rodzina 500+ za pośrednictwem Banku. Możesz jednak wysłać poprzez bank kolejny wniosek już prawidłowo wypełniony. Jeśli masz wątpliwości, czy Twój wniosek nie zawiera błędów prosimy, skontaktuj się niezwłocznie z organem prowadzącym, aby ustalić, czy nie zawiera on błędów/jest kompletny.