Skip to main content
 • O nas

O Banku

Efektywne działanie na rzecz środowiska lokalnego poprzez zaspokajanie zapotrzebowania klientów na usługi finansowe oraz działalność społeczno – kulturalna skoncentrowana na wspieraniu inicjatyw lokalnych, umacnianie tradycji bankowości spółdzielczej wśród młodszego pokolenia.

Zgodnie z obowiązującą strategią w perspektywie roku 2014 Bank dążyć będzie do ugruntowania statusu lokalnego, nowoczesnego banku uniwersalnego świadczącego usługi finansowe klientom Banku. Bank będzie aktywnym uczestnikiem środowisk lokalnych, posiadającym kompleksową, komplementarną ofertę dla przedsiębiorców, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządowych, opartą o adekwatne do rynku rozwiązania technologiczne. Realizacja założonych w Strategii zamierzeń stworzy solidne podstawy do kontynuacji procesu przekształcenia Banku w nowoczesny, uniwersalny bank o silnych korzeniach spółdzielczych ukierunkowany na kreowanie szerokiej oferty dla Klientów Banku, a jednocześnie - w zakresie działalności biznesowej - zdolny do konkurowania z lokalnymi bankami komercyjnymi. Aby Bank mógł się rozwijać w swoim działaniu dba o ofertę dla głównego klienta – rolnika indywidualnego – którego obsługa sięga korzeni spółdzielczości. Patrzy w przyszłość i ofertę kieruje do młodszego pokolenia, tak aby rozpowszechnianie spółdzielczości i pozycji banku na rynku lokalnym mogła owocować w kolejnych pokoleniach społeczności lokalnej.

W dniu 26 marca 1946 roku odbyło się Walne Zgromadzenia Organizacyjne, które powołało spółdzielnię pod nazwą Powszechny Bank Spółdzielczy z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaworze. Jednocześnie na tym Zgromadzeniu przyjęto statut oraz powołano Radę Nadzorczą w 9-cio osobowym składzie. Rada Nadzorcza w dniu 30 marca 1946 roku powołała Zarząd w 3 osobowym składzie, zaś Zarząd Banku w miesiącu kwietniu 1946 roku złożył wniosek do Sądu Okręgowego w Legnicy o zarejestrowanie Spółdzielni, statutu oraz członków Zarządu. Sąd Okręgowy w Legnicy w dniu 20 maja 1946 roku pod pozycją 12-tą Rejestru Spółdzielni dokonał wpisu Powszechnego Banku Spółdzielczego z ograniczoną odpowiedzialnością w Jaworze. Od tej daty rozpoczął działalność Powszechny Bank Spółdzielczy z o.o. w Jaworze.

Cechą charakterystyczną powstałej Spółdzielni było to, że miała ona służyć podniesieniu dobrobytu członków poprzez dostarczenie im dogodnego kredytu. Pośrednio chodziło, więc o ochronę ludności, szczególnie wiejskiej przed wyzyskiem. Zakres działalności Spółdzielni obejmował miasto Jawor i okoliczne gminy powiatu jaworskiego.

Powszechny Bank Spółdzielczy prowadził swą działalność do marca 1951 roku, kiedy to na mocy zmian ustawowych przekształcił się w Gminną Kasę Spółdzielczą w Jaworze z odpowiedzialnością udziałami. W statucie Gminnej Kasy Spółdzielczej zapisano „celem działalności Kasy jest pomoc w podnoszeniu dobrobytu i kultury bezrolnych, małorolnych i średniorolnych chłopów oraz obrona ich przed lichwą i wyzyskiem kapitalistycznym na wsi”.1 Gminna Kasa Spółdzielcza z odpowiedzialnością udziałami w Jaworze przetrwała do 1958 roku. W dniu 10 listopada 1958 roku na mocy zmian ustawowych dokonano zmiany nazwy na „Kasa Spółdzielcza w Jaworze”. Natomiast nie zmienił się cel działalności Kasy. Dopiero w miesiącu maju 1961 roku Kasę Spółdzielczą w Jaworze przekształcono w Spółdzielnię pod nazwą Bank Spółdzielczy w Jaworze i pod taką nazwą Bank działa do obecnej chwili.

W działalności Spółdzielni jako Banku dają się wyodrębnić 3 okresy.

Pierwszy okres to lata od początku powstania Banku do początku lat sześćdziesiątych, gdzie działalność Banku była ograniczona zakresem przedmiotowym i podmiotowym. Bank był przypisany obsłudze rolnictwa, a w zakresie przedmiotowym gromadził oszczędności, udzielał pożyczek i dokonywał wypłat rolnikom za sprzedane płody rolne. Nie posiadał żadnej samodzielności w zakresie decydowania o rodzaju produktów bankowych oraz o wysokości prowizji, wysokości oprocentowaniu pożyczek bankowych, a także o oprocentowaniu oszczędności. Bank był tylko wykonawcą ustaleń na szczeblu centralnym, w tym okresie Centralnego Związku Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych.

Drugim okresem w dziejach Banku to okres od początku lat sześćdziesiątych do roku 1990. W tym okresie stopniowo władze centralne zezwalały Bankowi bardzo małymi krokami na podejmowanie działalności w nowych rozmiarach przedmiotowych. Okres ten charakteryzuje się ponadto stopniowym odchodzeniem Banku od obsługi wyłącznie rolnictwa. W początkach lat siedemdziesiątych Bank zaczął obsługę innych działów gospodarki, a szczególnie rzemiosła. Jednak w dalszym ciągu Bank był podporządkowany kompetencyjnie organom centralnym i nie posiadał samodzielności w zakresie decydowania w sprawach istotnych dla rozwoju Banku.

Jednak w związku ze stopniowym poszerzeniem swej działalności Bank w 1973 roku powołał do życia 3 Filie Banku, tj. w Męcince, Mściwojowie i Paszowicach. Filie te powołano w miejscowościach, w których miały siedziby władze gmin. Celem ich powołania było polepszenie warunków obsługi ludności zamieszkującej na terenach wiejskich. W roku 1974 filie Banku przekształcono w oddziały Banku. Od tego momentu Bank obsługiwał już rachunki gmin, w których posiadał oddziały.

Trzeci okres w działalności Banku to okres od roku 1990 do chwili obecnej. Lata te charakteryzują się dynamicznym rozwojem tejże instytucji. W roku 1990 Bank uzyskał całkowitą samodzielność. Wiązało się to z likwidacją centralnych związków spółdzielni. W przypadku Banku rolę taką utracił Bank Gospodarki Żywnościowej. Od tej chwili Bank Spółdzielczy mógł samodzielnie decydować o własnych sprawach. Samodzielność Banku nie mogła tylko naruszać obowiązującego prawa, tj. Prawa bankowego i Prawa spółdzielczego oraz wydawanych na podstawie tych ustaw rozporządzeń wykonawczych, a także działalność nie mogła odbiegać od unormowań Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Bankowego.

W wyniku samodzielności banki spółdzielcze zaczęły decydować o kierunkach swego rozwoju. W wyniku konkurencji na rynku bankowym, a szczególnie banków komercyjnych z kapitałem zagranicznym słabsze ekonomicznie banki spółdzielcze, nie mogąc podołać nowym wyzwaniom zmuszone zostały do łączenia się w silniejsze organizmy bankowe.

Od 1 stycznia 1999 roku doszło do połączenia Banku Spółdzielczego w Bolkowie, Banku Spółdzielczego w Strzegomiu i Banku Spółdzielczego w Jaworze przyjmując nazwę Bank Spółdzielczy w Jaworze.

1Statut Gminnej Kasy Spółdzielczej w Jaworze z dnia 10 marca 1951r., §4 ust. 1.

 1. Beata Hamkało - Prezes Zarządu
 2. Anna Janeczko-Kus - Wiceprezes Zarządu
 3. Robert Żółty - Wiceprezes Zarządu

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jaworze w składzie jak wyżej upoważniony jest do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku oraz jednostek organizacyjnych Banku.

 1. Tadeusz Krawczyk - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Dariusz Szczygieł - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Agnieszka Baran - Sekretarz Rady Nadzorczej
 4. Krzysztof Andrzejewski - Członek Rady Nadzorczej
 5. Zbigniew Kołodziej - Członek Rady Nadzorczej
 6. Seweryn Mazur - Członek Rady Nadzorczej
 7. Andrzej Sumara - Członek Rady Nadzorczej

CHCESZ MIEĆ WPŁYW NA TO CO DZIEJE SIĘ W BANKU? NIE ZWLEKAJ ZOSTAŃ NASZYM CZŁONKIEM

Członkostwo w Naszym Banku ma charakter ogólnodostępny i dobrowolny. Członkiem Banku Spółdzielczego może być osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, a także osoba prawna.

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Członek Banku Spółdzielczego jest zobowiązany wpłacić wpisowe w kwocie 30,00zł (słownie złotych: trzydzieści złotych) i zadeklarować oraz wpłacić co najmniej jeden - udział obowiązkowy. Wysokość jednego udziału wynosi 300,00zł (słownie złotych: trzysta złotych).

Członkowie mają prawo:

 • brać udział w Zebraniach Przedstawicieli i Zebraniach Grup Członkowskich,
 • wybierać i być wybieranym do organów Banku Spółdzielczego, na zasadach określonych w Statucie,
 • otrzymać odpis statutu i regulaminów, zaznajamiać się z uchwałami organów Banku Spółdzielczego, protokółami obrad organów Banku Spółdzielczego, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi,
 • uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej w formie oprocentowania kwot wpłaconych na udziały,
 • przeglądać rejestr członków,
 • oceniać działalność Banku Spółdzielczego, zgłaszać wnioski jej dotyczące i żądać informacji o sposobie ich załatwienia.

Członkostwo ustaje na skutek:

 • wystąpienia za wypowiedzeniem
 • wykreślenia z rejestru członków
 • wykluczenia
 • śmierci członka lub ustalenia osoby prawnej będącej członkiem

Warunkiem przyjęcia na członka Banku Spółdzielczego jest złożenie deklaracji.

Deklaracja powinna być złożona, pod rygorem nieważności, na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej lub papierowej. Pisma utrwalone w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych Banku Spółdzielczego i opatruje się  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Pismo utrwalone w postaci papierowej opatruje się podpisem własnoręcznym. Deklaracja może być również złożona pod rygorem nieważności w formie dokumentowej.

Deklaracje do pobrania:

Jesteśmy Bankiem Spółdzielczym działającym na terenie woj. dolnośląskiego. Wspieramy rozwój lokalnej przedsiębiorczości i oferujemy bardzo atrakcyjne rozwiązania kredytowe oraz oszczędnościowe. Nasi pracownicy mogą budować swoją ścieżkę kariery w różnych obszarach biznesowych Banku pracując zarówno w strukturze Centrali jak i 5 Oddziałach Banku.

W Banku Spółdzielczym w Jaworze dbamy o najwyższą jakość obsługi Klienta, budowanie długotrwałej relacji i dostosowanie oferty do jego indywidualnej potrzeby. Sprawność decyzyjną zapewnia łatwy i szybki dostęp do Zarządu Banku, co ma znaczący wpływ w sytuacjach niestandardowych i wymagających indywidualnego podejścia do każdego tematu. Naszym celem jest szczególna dbałość w zakresie rekrutacji osoby na stanowiska związane z obsługą Klienta, ponieważ nasi Klienci cenią sobie ciągłość współpracy z jednym Doradcą.

Aktualne oferty pracy

Charakterystyczną, niezmienną od lat cechą Banku Spółdzielczego w Jaworze jest to, że jest to Bank o rodzimym polskim kapitale, którego dodatkowym atrybutem jest bliskość i znajomość własnych klientów i ich potrzeb na usługi bankowe. Ponadto od początku istnienia Bank aktywnie uczestniczy w życiu społeczno-gospodarczym, kulturowym i oświatowym powiatu jaworskiego i świdnickiego. Wspiera placówki oświatowe, kulturowe, pomaga ludziom chorym i będącym w trudnej sytuacji życiowej. Bank zawsze żył sprawami miejscowych społeczności, wspierał ich poczynania, pomagał przetrwać rolnikom, przedsiębiorcom jak i całej ludności w trudnych sytuacjach. Doceniają to dzisiaj nie tylko członkowie Banku, ale także mieszkańcy oraz władze samorządowe, które swoje budżety powierzyły do obsługi oddziałom Banku.

Dobra znajomość klientów i ich potrzeb przyciąga i powoduje, że wciąż przybywa nam nowych klientów, i nikt nie czuje się w Banku obco, jest znany z imienia i nazwiska. Banki komercyjne ze względu na duży obszar działania nie mogą pozwolić sobie na tak komfortową sytuację.

Bank Spółdzielczy w Jaworze jest instytucją ściśle związaną z rynkiem i środowiskiem lokalnym. Swoją działalność opiera nie tylko na finansach, ale również na wspieraniu rozwoju kulturalno- oświatowego Gminy i okolic.

Kolaż BS Jawor

Bank Spółdzielczy w Jaworze jako podmiot objęty systemem gwarantowania na podstawie art. 318 ust. 3 i 10 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. (Dz.U. poz. 996) wprowadza Arkusz Informacyjny dla deponentów o uczestnictwie w obowiązkowym systemie gwarantowania depozytów i zasadach jego funkcjonowania, zgodny z wzorem Arkusza informacyjnego dla deponentów wprowadzonym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 lipca 2016r. (Dz.U. poz. 1110).

Arkusz, dotyczy poniższych typów rachunków:

 1. rachunki rozliczeniowe, w tym bieżące i pomocnicze,
 2. rachunki lokat terminowych,
 3. rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe oraz rachunki terminowych lokat oszczędnościowych.

Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z dnia 10 czerwca 2016r. (Dz.U. poz. 996) ochroną gwarancyjną nie są objęte środki pieniężne i należności jednostek samorządu terytorialnego i inne wymienione w ustawie.


Prosimy o zapoznanie się z Arkuszem zamieszczonym poniżej.

Szczegółowe informacje na stronie www.bfg.pl

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj