Skip to main content
 • Aktualności
 • Zawiadomienie zwołania Zebrania Przedstawicieli

Zawiadomienie zwołania Zebrania Przedstawicieli

05-06-2024

               Jawor, dnia 05 czerwca 2024 roku

 

ZAWIADOMIENIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Jaworze, działając na podstawie § 34 ust.1 pkt 6 Statutu Banku zwołuje na dzień 28 czerwca 2024r. godz.1600 Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jaworze, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Europejskiego Centrum Młodzieży Euroregionu Nysa ECMEN przy ul. Parkowej 5 w Jaworze.

W przypadku braku quorum (połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie), Zarząd zwołuje, zgodnie z § 24 ust.2 Statutu Banku, Zebranie Przedstawicieli w drugim terminie w tym samym dniu, tj. 28 czerwca 2024 roku, w tym samym miejscu o godz. 1630. Zebranie Przedstawicieli zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych przedstawicieli.

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli w pierwszym lub w drugim terminie jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Stwierdzenie zdolności Zebrania Przedstawicieli do podejmowania uchwał.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jaworze obradującego w dniu 28.06.2024 roku.
 4. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Jaworze obradującego w dniu 28.06.2024 roku.
 6. Omówienie  zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Jaworze,
  • podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Banku.
 1. Omówienie zmian do  Polityki w zakresie powoływania i odwoływania a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jaworze,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Polityki w zakresie powoływania i odwoływania, a także oceny odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jaworze.
 1. Wybór Komisji ds. oceny odpowiedniości.
 2. Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Banku za 2023 rok z omówieniem wykonania uchwał i realizacji wniosków z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze z działalności Banku za 2023 rok.
 1. Przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego Banku za 2023 rok wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Jaworze za 2023 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie podziału nadwyżki bilansowej za 2023 rok.
 1. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jaworze za 2023 rok.
 1. Dyskusja i formułowanie wniosków wynikających z przedstawionych sprawozdań.
 2. Raport z oceny funkcjonowania zasad wynagradzania oraz polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Jaworze w 2023 roku (Rady Nadzorczej).
 3.  Przedstawienie Oceny adekwatności regulacji wewnętrznych oraz Oceny skuteczności działania Rady Nadzorczej w  2023 roku,
  • podjęcie uchwały w sprawie oceny adekwatności regulacji wewnętrznych dotyczących funkcjonowania Rady Nadzorczej oraz Oceny skuteczności jej działania w 2023 roku.
 1. Rozpatrzenie wniosków z Zebrań Grup Członkowskich z 2024 roku.
 2. Rozpatrzenie kierunków działania Banku na 2024 rok,
  • podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia kierunków działania Banku na 2024 rok.
 1. Omówienie zmian do Regulaminu działania Rady Nadzorczej,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
 1. Omówienie Regulaminu gospodarowania funduszem społeczno-kulturalnym Banku Spółdzielczego w Jaworze,
  • podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu gospodarowania funduszem społeczno-kulturalnym Banku Spółdzielczego w Jaworze.
 1. Przedstawienie przez Komisję do spraw oceny odpowiedniości wniosków i rekomendacji dotyczących ocen odpowiedniości.
 2. Indywidualna wtórna ocena odpowiedniości poszczególnych członków Rady Nadzorczej za 2023 rok,
  • podjęcie uchwał w sprawie indywidualnej wtórnej ocena odpowiedniości poszczególnych    członków Rady Nadzorczej.
 1. Zbiorowa ocena odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jaworze jako organu kolegialnego,
  • podjęcie uchwały w sprawie zbiorowej oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Jaworze jako organu kolegialnego.
 1. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze za 2023 rok,
  • podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze za 2023 rok.
 1. Wybór delegatów na  Zjazd Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach,
  • podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów na zjazd do Beskidzkiego Spółdzielczego Związku Rewizyjnego w Kętach.
 2. Rozpatrzenie zgłoszonych wniosków.
 3. Zamknięcie obrad.

 

Jednocześnie zawiadamia się, iż zgodnie z § 23 ust. 3 Statutu Banku, w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Jaworze przy ul. Wrocławskiej 2, wyłożone są do wglądu członków Banku, odpowiednio do projektowanego porządku obrad, następujące dokumenty:

 • roczne sprawozdania z działalności Banku Spółdzielczego łącznie z rocznym sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za 2023 rok,
 • sprawozdanie z wykonania zaleceń i uchwał z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli,
 • projekty  uchwał,  jakie  mają  być  podjęte  na  Zebraniu Przedstawicieli,
 • protokół z ostatniego Zebrania Przedstawicieli.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Jaworze

Cookies
Znajdziesz nas też tutaj